• Mandelaplein 1, 1314 CG ALMERE
  • info@work2b.nl
  • 036 - 200 22 33
  • Work2B is lid van de en maakt deel uit van de Taskforce Arbeidsmarkt

Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden I Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Work2B B.V. (hierna te noemen Work2B) voor zover één en ander betrekking heeft op het adviseren en het assisteren bij het werven en selecteren van personeel. De omschrijving van ‘opdrachtgever’ is een ieder (rechts)persoon of onderdeel daarvan aan wie een kandidaat van Work2B geïntroduceerd wordt door Work2B. Onder kandidaat wordt verstaan: een door Work2B voorgedragen persoon die aan de opdrachtgever ter beoordeling zal worden voorgesteld in verband met de vervulling van de aan Work2B verstrekte opdracht. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst tussen Work2B en opdrachtgever indien die voorwaarden door Work2B uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen I Offertes
Alle aanbiedingen, offertes, fee’s en prijzen van Work2B waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is deze 30 dagen geldig.

3. Uitvoering opdracht
De wijze van uitvoering van de opdracht wordt, indien noodzakelijk geacht door één der beide partijen, beschreven in de wervingsovereenkomst. Afspraken omtrent honorarium en andere kosten voor zover niet beschreven in de wervingsovereenkomst, of in geval van onvoorziene omstandigheden, verplicht Work2B zich tot uitvoering van de opdracht in het beste belang van de opdracht en bij de opdracht betrokken partijen. De opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door Work2B voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na het verstrekken van de opdracht in dienst treedt bij opdrachtgever in welke functie ook. Hierbij is de hoogte van de wervingsfee afhankelijk van (de zwaarte van) de functie. Indien opdrachtgever een kandidaat in dienst neemt voor een parttime functie en met deze kandidaat binnen 12 maanden na indiensttreding een arbeidsovereenkomst voor een fulltime dienstverband aangaat, dient opdrachtgever Work2B hiervan binnen 14 dagen na het ingaan van een dergelijke overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen. Work2B heeft dan recht op een aanpassing van de wervingsfee behorende bij het salaris verbonden aan deze fulltime arbeidsovereenkomst en zal deze aanpassing alsnog doorberekenen aan opdrachtgever, rekening houdend met de al gefactureerde wervingsfee voor de parttime overeenkomst. Indien opdrachtgever een kandidaat aanneemt voor een tijdelijke functie en kandidaat alsnog verlenging krijgt van het contract, zal Work2B de standaardfee alsnog in rekening brengen, rekening houdend met de al gefactureerde wervingsfee voor de tijdelijke overeenkomst. Indien opdrachtgever een door Work2B voorgedragen kandidaat in eerste instantie niet in dienst neemt, maar vervolgens binnen 24 maanden na introductie alsnog een arbeidsovereenkomst aangaat met betreffende kandidaat, dan wordt alsnog het volledige honorarium in rekening gebracht. De opdrachtgever dient Work2B hierover schriftelijk in kennis te stellen. Indien het moment van indiensttreding van enig kandidaat langer duurt dan een periode van 2 maanden na het bereiken van de overeenstemming tot indiensttreding van de kandidaat, zal Work2B 50% van het honorarium direct factureren. Gemaakte kosten worden steeds direct gefactureerd.

4. Activiteiten opdrachtgever
Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Work2B bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. Indien opdrachtgever reeds over mogelijke kandidaten beschikt voordat de opdracht ingaat wordt hiervan door de opdrachtgever melding gedaan. In goed overleg wordt dan bepaald hoe en tegen welke voorwaarden Work2B deze kandidaten kan betrekken in de vervulling van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich tot het onmiddellijk op de hoogte stellen van Work2B wanneer opdrachtgever met de sollicitant een zakelijke overeenkomst of relatie aangaat. Opdrachtgever verplicht zich om, tot aan de beëindiging van de opdracht en op verzoek van Work2B , Work2B direct te voorzien van kopieën van alle correspondentie tussen opdrachtgever en kandidaat en van alle correspondentie van en naar iedere derde partij in verband met de kandidaat. Onder geen enkele voorwaarde mag de opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door Work2B voorgestelde kandidaten ooit werkzaam zijn geweest, zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Work2B. Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over kandidaten aan derden door te geven. Dit mede ingevolge de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om indien nodig een werkvergunning te verkrijgen voor de kandidaat alsook het verkrijgen van andere zaken zoals wettelijk benodigde vergunningen, medische verklaringen en certificaten met betrekking tot de kandidaat.

5. Honorarium
Voor geslaagde opdrachten wordt een honorarium (ofwel wervingsfee) berekend wat een percentage is van het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld, exclusief BTW, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeen is gekomen.

6. Garanties
Work2B zal uitermate zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren van kandidaten en zich van de geschiktheid proberen te verzekeren, maar geeft omtrent de uiteindelijke geschiktheid geen garanties. De opdrachtgever krijgt een garantieregeling binnen de eerste maand vanaf de eerste werkdag van de kandidaat. Onder de garantieregeling wordt verstaan dat, indien de kandidaat binnen de garantieperiode niet naar behoren functioneert of stopt, Work2B binnen dezelfde fee een nieuwe kandidaat zal werven en selecteren. Indien de opdrachtgever aanspraak wil maken op deze garantieregeling moet dit verzoek binnen 30 kalenderdagen na de startdatum van de kandidaat schriftelijk en onderbouwd bij Work2B zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht op garantie van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het verzoek rust bij de opdrachtgever. Indien een verzoek tot garantie wordt ingediend en/of gehonoreerd, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Deze garantieregeling geldt niet indien het niet functioneren of het stoppen van de kandidaat aan de opdrachtgever verwijtbaar is, zulks ter beoordeling door Work2B. Als binnen een periode van drie maanden de functie door opdrachtgever wordt ingetrokken dan wel wordt vervuld met een kandidaat anders dan via Work2B wordt dit honorarium uitdrukkelijk niet gecrediteerd. Bij afwijkende fee afspraken vervalt de garantieregeling in zijn geheel.

7. Facturering en betaling
Work2B zal een factuur voorleggen aan opdrachtgever voor het honorarium op of omstreeks de datum van indiensttreding van de kandidaat. Facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige algehele betaling van enig factuurbedrag is opdrachtgever rente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand over het openstaande bedrag. Alle kosten van inning, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke kosten mag zonder nader bewijs 10% van de verschuldigde hoofdsom aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Work2B bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Work2B is gerechtigd om prijsverhogingen op grond van overheidsmaatregelen aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang door te berekenen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening, uit welke hoofde dan ook. Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen opdrachtgever aan of ten behoeve van Work2B verschuldigd is, heeft Work2B een retentierecht op alle zaken van de opdrachtgever. Incassomanagement wordt uit handen gegeven. Alle hieraan verbonden kosten komen direct voor rekening van opdrachtgever

8. Aansprakelijkheid
De werkgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Work2B zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat werkgever niet van zijn onderzoeksplicht. Work2B aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als werkgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan. Work2B kan geen enkele invloed uitoefenen op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van werknemers die met de assistentie van Work2B zijn aangetrokken. Work2B kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot enige schade geleden door opdrachtgever, zijn werknemers of derden als gevolg van het functioneren van deze werknemers.
Indien Work2B de opdracht door overmacht niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen dan worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Work2B weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.

9. Toepasselijk recht bij geschillen
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Work2B is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Work2B en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.